الگوی توانمندی های نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط در راستای ارزش افزایی سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مربی

3 استاد

چکیده

موفقیت سازمانها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. امروزه نوآوری در فضای فناورانه حاضر برای سازمان ها الزامی و نقش مهمی ایفا می نماید و اکثر سازمان ها در جستجوی خلق ایده های جدید می باشند تا از دانش برای عرضه تولیدات و خدمات جدید برای مشتریان و ذی نفعان بهره ببرند و از این طریق زیرساخت های لازم را برای نوآوری ایجاد کنند. این پژوهش، به منظور شناسایی عوامل، شاخص ها و ارائه الگو توانمندی های نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط در راستای ارزش افزایی سرمایه ، با 5 عامل اصلی و20 بعد که عوامل و ابعاد مربوطه عبارتند از: عامل فردی(دانش، مهارت، ویژگیهای شخصیتی و انگیزه)، عامل گروهی(ترکیب، انسجام، ارتباط و اندازه)، عامل سازمانی(فرهنگ، سیستم ها و فرآیندها، استراتژیها، رهبری وسازماندهی، یادگیری)، عامل صنعت(شبکه سازی، تامین کنندگان، مشتریان و رقابت)، عامل ملی(مشوق های دولتی، قوانین ومقررات، شرایط محیطی) و86 شاخص شکل گرفته است. میزان موثربودن این شاخص ها بر توانمندی های نوآورانه پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن میان 306 نفر ازکارشناسان و کارکنان شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی و با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس، مدل پژوهش مورد برازش قرار گرفته است که در نهایت 80شاخص با 5 عامل اصلی و20 بعد برای مدل طراحی شده پذیرفته شد. طبق پژوهش انجام شده، توانمندی های نوآورانه موفق در شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی مستلزم توجه به همه عوامل، ابعاد و شاخص های فوق میباشد

کلیدواژه‌ها