بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

اسلام برای رفاه جامعه، نیل به کمال و بهزیستن انسان ها تشکیل دولت کارآمد را تکلیف می‌ داند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ های کارآمدی دولت‌ ها از منظر آموزه‌ ها و حقوق عمومی اسلام می‌باشد. براساس مبانی اسلام قدرت دولت‌ ها در صورتی مشروعیت دارند که مبتنی برآموزه‌ های دینی باشد.
امروزه دولت‌ های جوامع اسلامی بدلیل عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم (ع) و نبود اطمینان کافی از علم، تقوی و التزام عملی دولتمردان، در معرض جهل و خطا می باشند. دولت‌ ها باید به چه مولفه هائی عمل نمایند تا افزایش کارآمدی را درک کنند؟ در این پژوهش با روش توصیفی آموزه‌ ها و مولفه‌ های حقوق عمومی اسلام در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت.
نتایج این پژوهش نشان می دهد عمل به مولفه‌ های عقلانیت، عدالت محوری، کرامت انسانی، مسئولیت‌ پذیری، خدا محوری، تقوا، تعهد، قانون مداری، ساده زیستی، همزیستی، شور و مشورت، امنیت، نظارت همگانی، برخورد با فساد و پاسخگو بودن، تعاون، رفاه و آموزش عمومی، پرهیز از اشرافی‌ گری، اقامه قسط و عدل، تعلیم و تربیت، سبب ارتقاء قدرت سیاسی و ساماندهی کارآمدی دولت‌ها می‌گردد و اهتمام به آن ها نیل به هدف را تسهیل و ثبات حکومت و اعتماد ملت را همراه دارد.

کلیدواژه‌ها