ساخت واعتباربخشی مدل شایستگی مدیران راهبردی سازمان بهزیستی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران،

4 گروه مدیریت ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ساخت و اعتباربخشی مدل شایستگی مدیران راهبردی سازمان بهزیستی انجام گردیده است. روش پژوهش اکتشافی متوالی (کیفی- کمی) از نوع ابزارسازی و راهبرد پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، 15 نفر از اساتید دانشکده‌های مدیریت دولتی و منابع انسانی استان خراسان رضوی که با روش نمونه‌گیری هدفمند و قضاوتی انتخاب‌شده‌اند و در قسمت کمی، کارکنان شاغل در ادارات بهزیستی خراسان رضوی به تعداد 294 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نواحی انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه پژوهش شامل 4 مؤلفه اصلی و 77 گویه است که بر اساس طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای تنظیم‌شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‏های مصاحبه روش شبکه مضامین و در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم‌افزار Smart pls 3 انتخاب‌شده است. یافته‌های بخش کیفی شامل 77 مضمون پایه، 25 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر (شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های سازمانی، شایستگی‌های رهبری و شایستگی‌های راهبردی) بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی مدل را تأیید نمودند.

کلیدواژه‌ها