شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ، ایران.

چکیده

توسعه یک کشور صرفاً بر اساس ساز و کارهای عمرانی و اقتدارآمیز حاصل نمی‌شود، بلکه برای حصول توسعه و امنیت پایدار، ﯾﮏ دوﻟﺖ باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ شهروندان و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺣکوﻣﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در این میان توجه به مسئله هویت قومی، از جمله عوامل تأثیرگذار در حکمرانی خوب و تعاملات حکومت و شهروندان است. از این رو هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر ابعاد شهروندی خوب بر حکمرانی خوب در میان قومیت‌های مختلف با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری است. این تحقیق، بر حسب هدف، بنیادی و کاربردی است و از حیث نوع اجرا، همبستگی و بر پایه مشاهدات میدانی است. ابعاد و شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب توسط پرسشنامه محقق ساخته اندازه‌گیری و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان ایرانی در زمان انجام پژوهش است که به شش زیر گروه اصلی (فارس، بلوچ، ترک، عرب، کرد و لر) که نشان‌دهنده قومیت‌های مختلف است تقسیم شدند و در مجموع 1832 نفر از شهروندان ایرانی در نمونه شرکت داده شدند. نتایج پژوهش نشان داد شهروند عدالت محور، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و کارآفرین از ابعاد شهروندی خوب بر ادراک از کیفیت حکمرانی خوب تأثیر معناداری دارد و قومیت‌های مختلف نفش تعدیل کنندگی در این رابطه‌ها دارند، بطوری که در قوم لر میزان تأثیر بعد شهروند عدالت محور بر ادراک از کیفیت حمکرانی بیشتر و در قوم بلوچ این تأثیر، کمتر از دیگر قومیت‌ها است.

کلیدواژه‌ها