بررسی انواع آثار جرم‌شناسی در جامعه با رویکردحقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،گروه حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد،ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد شهرکرد،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد شهرکرد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران.

چکیده

هدف از بررسی مقاله بررسی آثار جرم‌شناسی در جامعه با رویکردحقوق کیفری می باشد.آثار جرم‌شناسی در سطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه دیده و اشخاص ثالثی است که نقش در فرآیند عدالت کیفری ندارند، اما اعمال مجازات و عدم اعمال آن، حسب مورد می‌تواند نسبت به این اشخاص مؤثر باشد. مسئله اصلی این است که عوامل موثر آثار جرم‌شناسی در سطح جامعه چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علت‌شناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و وضعی از جرم، مجرم، محیط اجتماعی به شناسایی علل و عوامل بزهکاری پرداخته و در واقع با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و آموزه های عدالت ترمیمیبا تاکید بر حقوق کیفری ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها