نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مالی دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد ومدیریت دانگاه یزد

3 دانشگاه یزد

چکیده

سپرده بانکی از عوامل موثر در تشکیل سرمایه و دستیابی به توسعه اقتصادی است .هدف پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی در پیش بینی جذب سپرده‌ های مدت‌دار بانکی در شعب بانک ملی شهرستان یزد است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. با بررسی پیشینۀ پژوهش و دیدگاه خبرگان، پنج متغیر درون سازمانی(نرخ بهره، بعنوان اصلی ترین ابزار سیاست پولی، تعدد شعب، مهارت کارکنان، تنوع خدمات و تبلیغات) و سه متغیر برون سازمانی (درآمد سرانه ، بازدهی بازارهای موازی و جمعیت) به عنوان متغیرهای مفروض مؤثر بر جذب سپرده مدت‌دار بانکی شناسایی شده و پرسشنامۀ محقق ساخته تدوین گردید. جامعه آماری شامل مشتریان دارای حساب سپرده مدت دار در۳۳ شعبه بانک ملی شهرستان یزد و گروه نمونه مشتمل بر ۱٤٠ نفر از آنان بود که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور تحلیل فرضیه‌ ها از روش تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده گردید. تحلیل داده‌ ها نشان داد تمام متغیرهای پیش بینی کننده (غیر از جمعیت) علاوه بر رابطه معنادار با جذب سپرده مدت دار بانکی، تاثیر معناداری در پیش بینی میزان جذب سپرده داشته و مجموعا 46 درصد از واریانس آن را پیش بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها