مساعی بین المللی در زمینه ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق، گرایش حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مساعی بین المللی در زمینه ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته ها نشان داد، که مؤثرترین شیوه مقابله با تروریزم، مبارزه با منابع مالی و از میان برداشتن سرمایه و قطع تأمین مالی آنها است. از این رو، دولتها، گاه به طور مستقل و یا از طریق سازمان ملل و معاهدات بین المللی و توسل به ابزار حقوقی، مبادرت به تهیه و تنظیم اسنادی در این راستا نموده اند. بدین منظور دول مختلف با ایجاد و خلق گفتمان‌های جدید در عرصه جهانی، با تاکید بر مبانی حقوق بین الملل، و با مصوب نمودن کنوانسیونهای مختلف و ایجاد ارگانها و سازمانهای تخصصی، اقدامات نسبتاً جامع و جدی‌ای برای از مقابله با منابع مالی گروه های تروریستی انجام داده‌اند. مهمترین اقدامات حقوقی حاصل از اراده جهانی از منظر میزان اهمیت، اعتبار شکلی و جنبه الزام‌آوری، در رویارویی سیاسی و حقوقی با سرچشمه های تأمین مالی تروریزم، قطعنامه های شورای امنیت، بالاخص قطعنامه‌ی ١٣٧٣ (۲۰۰۱) می باشد و به عنوان الگو و راهبرد اصلی اقدامات تقنینی کشورها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه روابط بین المللی در این امر، شناخته و قابلیت کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها