مکاشفه‌ی نگرش‌های مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه هنر و معماری، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

چکیده

با ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ایران معماری ایران وارد تحولات جدیدی شده و از منظر رویارویی با معماری یک دگر اندیشی و روند حرکتی معماری تحت قالب جنبشی هویتی رخ می‌دهد که نگرش های متفاوت و جدیدی به همراه دارد. با توجه به جریانات فکری ارتباط با غرب در قبل و بعد از دوره پهلوی و همچنین نگرش‌های دانشگاه محور و انقلابی که بینش ارزشمند هویت‌طلبانه داشتند بیشتر نظریه‌ها و طراحی‌های مدرن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت توجه به ارزش‌های ملی و هویتی سوق داده شد. در اکثر نگرش‌های مطرح توجه به پارادایم‌های پست مدرن همراه با تحولات جهانی و حتی کپی‌برداری از آن را نیز به همراه داشت. و همچنین یک دگر اندیشی و روند حرکتی معماری در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحت قالب جنبشی هویتی رخ می‌دهد که نگرش های متفاوت و جدیدی به همراه دارد. با توجه به موارد مطروحه هدف از این پژوهش ﺗﺒﻴـﻴﻦ نگرش‌های نوین مطرح در معماری معاصر ایران بعد انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن می‌باشد. برای رسیدن به این مهم از روش تحلیلی - توصیفی و به طور خاص از روش تحلیل محتوا و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از مفاهیم تحلیل استنباطی نشان می‌دهند که نگرش‌های مطرح در معماری معاصر بعد از انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن؛ در سه سطح تقلیدی، انتقالی و مفهومی قابل استنتاج می‌باشند.

کلیدواژه‌ها