تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی (فناوری)، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران.

2 استادیار، مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 استادیار، گروه پژوهشی سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور سعی دارد تا این سوال اصلی را پاسخ دهد که در وضعیت مطلوب (از منظر خبرگان و مدیران) چه عناصر و مولفه هایی در کدام خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی باید به ایفای نقش بپردازد؟ شناسایی ابعاد و عناصر و متغیرهای مدل خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی و شناسایی الگوی مناسب خط مشی گذاری در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور به عنوان سوالات اصلی این پژوهش مشخص شد. برای این منظور در روش پژوهش در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان در نظر گرفته و با آنها مصاحبه هدفمند بعمل آمد. از نتایج مصاحبه نیز پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن نیز توسط آزمونهای آماری مورد تایید قرار گرفت. در روش کمی نیز 72 نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان دانشگاه های تهران، علامه و قزوین و مدیران سازمانهای خط مشی گذار در نظر گرفته شدند. با انجام آزمونها در نرم افزار spss وeqs ، با آزمون معادلات ساختاری همبستگی و تاثیر عناصر مدل ارائه شده در زیر متغیرهای آن بررسی شد. نتایج آزمون برازش مدل نیز با بررسی متغیرRMSEA (خطای مجموع مجذورات میانگین) عدد 0.059 که کوچکتر از 0.1 بدست آمد که برازش مدل را تایید کرد. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها