تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سیاست خارجی عمان در پنج دهه گذشته، در راستای مسالمت جویی، بی‌طرفی و میانجیگری برای حل برخی بحران‌ها در منطقه خلیج فارس پیش رفته است. سوال اصلی در‌ این مقاله آن است که مرگ سلطان قابوس چه تاثیری بر سیاست خارجی عمان در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در پی خواهد داشت؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی بررسی شده آن است که با مرگ سلطان قابوس و آمدن سلطان هیثم بن طارق به جای وی، در راهبردهای اصلی و سیاست خارجی‌ این کشور تغییر معناداری پدید نخواهد آمد، ولی در تاکتیک‌ها و رویه‌های دیپلماسی تغییراتی را شاهد خواهیم بود. ‌یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و فرهنگی عمان و جایگاه‌ این کشور در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین میراث مورد احترامی که سلطان قابوس در داخل و خارج از کشور برجا گذاشته است، سلطان جدید را بر آن خواهد داشت تا سیاست خارجی عمان را که بر بی‌طرفی مثبت استوار شده است، ادامه دهد. درعین حال، وی در صدد خواهد بود تا با اتخاذ تاکتیک‌ها و نوآوری‌های خاص، تلاش نماید تا شخصیت و چهره خاص خود را به ملت خود و منطقه ارائه کند.‌ این مهم، احتمالا باعث تفاوت‌هایی در روش سیاست خارجی او با سلطان قبلی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها