تحلیل انقلاب مصر از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی ،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،تبریز ،ایران

2 استادیار دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ،ایران

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز،ایران

4 استادیار دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،تبریز،ایران

چکیده

مکتب تفکیک یکی از مـکاتب فکری است که در اندیشه شیعی و حوزه های علمیه اهمیت یافتـه اسـت. ایـن مکتـب‌ اساسـا بیـان نظریه ای معرفت شناختی و روش شناختی در خصـوص چگـونگی فهـم متون دینی است که در آن بر تـمایز سه روش در نوعی خاص از معرفت دینی ، یعنـی نقـل ، فلسفه و عرفان از یکدیگر تأکید‌ می‌ شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف کشف بررسی عدالت و قسط در آرا و رفتار سیاسی حکیمی نسبت به سیاست و حکمرانی و از جمله انقلاب در شکل گیری انقلاب مصر در پی پاسخ به این سؤال است که انقلاب 2011 مصر را چگونه می توان از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک تحلیل نمود؟ فرضیه ای که در این راستا ارائه شد عبارت است از اینکه در شکل گیری انقلاب مصر، این نگاه مکتب تفکیک که بر تغییرات بنیادین سیاست و کارکردهای سیاسی به ویژه با تأکید بر مقوله قسط و عدالت در نزد حکیمی تأثیرگذار بوده است .بنابراین نتیجه ای که در پایان می توان گرفت این است که در فرایند مبارزات انقلابی در مصر، رفتار سیاسی جنبش اخوان المسلمین، مردم و دولت در عمل، شامل مشارکت در مبارزات سیاسی و در حوزه نظری شامل مشارکت در سیاست بوده است.

کلیدواژه‌ها