بررسی و تحلیل کیفیت و بهره وری فضایی و جامعه شناسانه ایستگاه های مترو (نمونه موردی: ایستگاه مترو پارک ملت مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد یار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه فضای ایستگاه های مترو ازجمله فضاهای شهری وعمومی است که بستری برای وقوع بخشی از فعالیت ها وتعاملات اجتماعی است. باتوجه به این که فضا بر رفتار اثرگذار است، با فضای مناسب می توان بستری ایجادکرد تا مردم خودبه‌خود به سمت آن رفتار یا رفتارهای مشابه آن گرایش پیداکنند. یکی از موارد مهم در ایستگاه های مترو بحث کیفیت فضایی پایانه های مترو است. هدف ازاین تحقیق بررسی وتحلیل بهره وری و کیفیت فضایی ایستگاه مترو پارک ملت مشهد بوده است. این ایستگاه یکی از پرترددترین پایانه های مترو درسطح شهر مشهد است و به لحاظ مکانی قابلیت پذیرش افراد مختلف را دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. تحلیل ها بااستفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت. بابررسی های به عمل آمده مولفه ایمنی وعملکردی و زیرمولفه های آن ها مانند آسایش، نظارت، جهت یابی و تعاملات اجتماعی وضعیت مناسبی نسبت به دیگر مولفه های کیفیت فضایی دارد.33 درصد پاسخ دهندگان (بیشترین فراوانی) براین نظر هستند که مترو پارک ملت ازوضعیت متناسبی از بعدآسایش برخوردار هستند.33.5 درصد پاسخ دهندگان بعد نظارت دvایستگاه راکم ارزیابی کردند. 46درصد مسافرین نیز وضعیت جهت یابی درفضای مترو را متوسط ارزیابی کرده اند. 31.5 درصد از مردم نیز وضعیت تعاملات اجتماعی در متروی پارک ملت را به نسبت زیاد ارزیابی کرده اند. به نظر می رسد مترو پارک ملت مشهد ظرفیت ارتقا کیفیت فضایی را دارد اما بسترهای این امر مهیا نیست. توجه به نمادها ونشانه ها و تعداد تابلوها و هارمونی کلی فضاها می تواند در بهترشدن وضعیت کیفیت فضایی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها