تحجرگرایی و مکتب سیاسی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری دانشگاه بو علی سینا

چکیده

همه جریان ها و رخدادهای تاریخی-سیاسیِ تاثیرگذار،ازجمله انقلاب اسلامی  وآرمان ها و ارزش های آن همواره درمعرض تحریف،فراموشی وقلب معانی ومضامین اصلی واساسی بوده است؛ازاین روسوال اساسی این است:از بسترها و زمینه های تحریف و انحراف در مکتب سیاسی امام خمینی(ره)به عنوان نقشه راه انقلاب و جمهوری اسلامی کدامند و چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد؟فرضیه این پژوهش نیزاین است جریان تحجرگرایی ازبسترها و زمینه های تحریف و انحراف در مکتب سیاسی امام خمینی(ره)می باشد که برخورداری از یک شاخص، وچراغ راه درفهم درست اصول انقلاب که در گرو فهم صحیح مکتب امام خمینی( ره) است،بازخوانی اصول مستند سیره ومکتب سیاسی امام خمینی(ره)،تقویت حافظه تاریخی جوانان،حرکت درمسیر ولایت فقیه،وهوشیاری دربرابرنفوذ بیگانگان،ازمهمترین موارد مقابله با آسیب های مکتب سیاسی امام خمینی(ره) است.به دیگر سخن شناخت صحیح و بی پیرایه از مفاهیم وگزاره های اساسی مدنظر اندیشه سیاسی ومکتب سیاسی امام خمینی(ره)وارائه آن به عنوان یک شاخص،قیاس،الگو ومدل قابل اتکاء برای ادامه مسیر در چارچوب رویکردها و رهیافت های انقلابی- اسلامی قلمداد می گردد که می تواند از کژروی ها درمسیر انقلاب اسلامی جلوگیری نماید.در پژوهش پیش رو چارچوب سوسوری توانسته است با روش تحلیل گفتمان ارتباط معنایی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها