عوامل فرهنگی موثر بر فعالیت احزاب بعد از انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، گروه اندیشه سیاسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، (نویسنده مسئول)

3 گروه مسائل ایران ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 گروه علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

احزاب برای نهادینه شدن در یک جامعه نیازمند بسترهایی هستند و بستر اولیه نهادینه شدن، توسعه سیاسی می باشد. توسعه سیاسی در جامعه ای اتفاق می افتد که توسعه فرهنگی در آن انجام گرفته باشد و توسعه فرهنگی برای ایجاد و تثبیت نیازمند عواملی است که بعنوان عوامل فرهنگی شناخته می شوند. عوامل فرهنگی موثر، عواملی هستند که باعث رشد سیاسی و اجتماعی می گردند و در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ، که یک انقلاب فرهنگی و با چرخش فرهنگی همراه بود ، این عوامل بوجود آمدند اما بدلایلی رشد و نمو کافی نکردند و نیاز است این اتفاق در بستر زمان و با آموزش های لازم توسط خانواده، مراکز آموزشی و رسانه ها اتفاق افتد تا به یک جامعه ی توسعه یافته دست پیدا نماییم. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که :« عوامل فرهنگی موثر بر فعالیت احزاب بعد از انقلاب اسلامی کدامند و چگونه باعث افزایش فعالیت احزاب می شوند؟» و بر اساس این سوال فرضیه خود را چنین قرار دادیم که « هر مولفه ای که باعث توسعه فرهنگی در جامعه گردد، در توسعه سیاسی نیز موثر بوده و موجب بسط فرهنگ تحزب می گردد». در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها