اعتراض ثالث به رأی داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم،ایران

2 استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

3 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندر کان امر تجارت بین الملل آن را طریقه خوب و مطمئنی برای حل و فصل اختلافات تجاری خود یافته اند از این رو امروزه شرط حل و فصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتا اصلی و ثابت است. اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراست در مواردی که در دعوایی رای صادر شود که براساس آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آید شخص ثالث حق دارد نسبت به آن اعتراض نماید. لاجرم جهت امکان اعتراض ثالث به رای داوری وجود یک سری شرایط لازم و ضروری است، ورود ثالث بر هر یک از خصایص داوری تأثیر مستقیم داشته و موجب می شود ثالث نیز حق حضور در جلسات استماع پرونده داشته باشد.هرچند طبق قواعد جدید آنسیترال اصل بر خصوصی بودن و محرمانگی جریان داوری بوده ولی فقط یک استثناء مبنی بر موافقت تمام طرفین داوری بر اجازه حضور شخص ثالث در جلسات داوری و یا انتشار حکم داور وجود دارد.
واژگان کلیدی: داوری ،داوری تجاری بین المللی ،اعتراض ثالث ، اجرای رای داور

کلیدواژه‌ها