تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارز دیجیتال در کشور با تاکید بر تاثیرات امنیت اقتصادی در نوسانات بین بازارهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان،ایران.

2 گروه حسابداری ومالی،واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان،ایران.(نویسنده مسئول) ali.bayat22@yahoo.com

3 گروه حسابداری و مالی،واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان،ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی که امروزه موردتوجه قرارگرفته،ارزهای دیجیتال بوده است.لذااین پژوهش باهدف تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارزدیجیتال درکشورباتاکیدبرتاثیرات امنیت اقتصادی نوسانات بین بازارهای مالی انجام شده است. این پژوهش ازنظرهدف،کاربردی-توسعه‌و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است.دراین راستابرای شناسایی مولفه‌های مدیریت حساب‌های ارزدیجیتال باتاکیدبرتاثیرات امنیت اقتصادی درنوسانات بین بازارهای مالی،ازروشی کیفی ازنوع اکتشافی وبا استفاده ازمصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها،ازروش تئوری داده بنیاداستفاده شده است.جامعه آماری شامل متخصصین،اساتید و خبرگان فعال دربازارهای مالی وخصوصا ارزهای دیجیتال بوده است. نمونه‌گیری ازنوع گلوله برفی می‌باشد و حجم نمونه نیزبررسی تاحد اشباع نظری بوده است لذا پس از مصاحبه با 15 نفر،پاسخ‌ها به اشباع نظری رسید. دربخش کمی و برای سنجش اثرمولفه‌های تعیین شده درمدل،پژوهش ازنوع توصیفی-همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS و SPSS تحلیل شده است.جامعه آماری این بخش شامل کارشناسان و متخصصین فعال درحوزه بازارهای مالی وآشناباحساب‌های ارزدیجیتال می‌باشد.نمونه آماری در این بخش 200 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری دردسترس و تصادفی، نمونه‌ها انتخاب گردیدند و داده‌ها درتابستان 1401 جمع آوری گردید. بر اساس یافته‌ها،الگوی پژوهش طراحی شد.این مدل دارای 6 بعداصلی است که عبارتند از شرایط علی، مداخله گرها،مقوله محوری،راهبردها وپیامدها که هریک دارای مولفه‌هایی هستند.همچنین براساس نتایج،شرایط علی،با ضریب معناداری 673/51 بر پدیده مدیریت حساب‌های ارزدیجیتال تأثیرمثبت و معناداری داردو اندازه این تاثیر نیز 797/0 است؛ همچنین تأثیرمثبت و معنادارشرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر برپدیده مدیریت حساب‌های ارز دیجیتال،به ترتیب با ضرایب معناداری،965/41 و 074/40 مورد تأیید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها