بررسی جامعه شناختی تأثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه گروه مرجع بر سرمایه دانش آموزان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. یکی از مولفه هایی که تحت تاثیر گروههای مرجع قرار گرفته است سرمایه اجتماعی می باشد این تحقیق با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع کمی و پیمایش بوده و جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان تهران (7800 دانش آموز) می باشد که تعداد 366 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. طبق یافته ها میزان سرمایه اجتماعی دانش آموزان در سطح متوسطی قرار دارد و مهمترین گروه های مرجع دانش آموزان نیز گروههای هنرمندان و ورزشکاران ملی و همکلاسی ها بوده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهند که رابطه معنی داری بین گروه های مرجع و سرمایه اجتماعی دانش آموزان وجود داشته و در مجموع 43 درصد از واریانس سرمایه اجتماعی توسط گروه های مرجع پیش بینی می گردد.

کلیدواژه‌ها