چالش ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران

چکیده

شهروندی فرهنگی، پذیرش حضور شهروندان با تفاوت‌های فرهنگی است. اهمیت شهروندی فرهنگی بر اساس توجه به تنوع جمعیتی در دنیای کنونی ذیل نقد معنای متداول از شهروندی که قواعدی کلی را برای افراد تابع یک کشور و واحد سیاسی مشخص می‌کند، بسی افزون‌تر شده است. در ایران نیز به لحاظ دارا بودن تنوع افراد از حیث قومی، زبانی، دینی، جنسیتی و ... ضرورت توجه به شهروندی فرهنگی که دامنه آن از حدّ تابعیت سیاسی صرف فراتر می‌رود، امری ناگزیر است. مدعای مطرح شده بر آن است که در سطح سخت‌افزاری، افزون بر نفوذ و مداخلات خارجی، تجدد و مدرنیزاسیون آمرانه با تعریف الگوی خاصی از ناسیونالیسم و در سطح نرم‌افزاری موانع فکری، فرهنگی و سنتی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تحقق رویکرد شهروندی فرهنگی در ایران بوده است.یافته‌ها حاکی از آن است که ایران همچون بسیاری از کشورهای امروز جهان ضمن حرکت از گرایش‌های سنتی به مدرنیته، در عین حال لازم است در گرایش‌های مدرن نیز از شهروندی مرسوم سیاسی فراتر رفته و مبانی شهروندی فرهنگی را به رسمیت بشناسد.

کلیدواژه‌ها