میزان همخوانی آموزه‌های قرآن کریم و عهد عتیق در موضوع نبوت حضرت موسی علیه‌السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه ادیان وعرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سیر زندگی و تبیین شخصیت و نبوت حضرت موسی علیه‌السلام در قرآن کریم بسیار شکوهمند و رمزآلود بیان شده است. که رمزگشایی از آن در هر برهه‌ای متناسب با شرایط آن عصر ضرورت می‌یابد. در مطالعه و بررسی آموزه‌های دو کتاب در موضوع نبوت حضرت موسی علیه‌السلام علی‌رغم تفاوت در سطح تعالیم و شریعت، همخوانی و پیوستگی فراوانی نیز مشاهده می‌گردد. تطبیق روزگار قوم اسرائیل با حوادث عصر اسلام (که مورد تاکید روایات است) بر ضرورت پژوهش می‌افزاید و می‌توان با امیدها و عبرت‌های برگرفته از آن همخوانی وجوه اشتراک را برجسته نمود. ارایه تصویری متناقض در ساختار شخصیتی حضرت موسی علیه-السلام که در برخی عبارات عهد عتیق مشاهده می‌گردد، متأثر از برداشت پیروانی است که بر کتاب مقدس تحمیل شده و باید در پالایش آن اهتمام نمود. در این مقاله سعی گردید آموزه‌های متعدد در ابعاد مختلفی از شخصیت و نبوت حضرت موسی علیه‌السلام در دو کتاب مطرح و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان بعد از بیان نتایج مقاله، پیشنهاد گردید تا تقویت وجوه مشترک و توجه به همخوانی بسیار در آموزه‌ها، بستری مناسب برای مطالعات تطبیقی فراهم گردد و همزیستی و تعامل بیشتر پیروان دین ابراهیمی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها