بررسی خسارت معنوی در رویه قضایی دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق،واحد لارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

2 استادیار،گروه حقوق خصوصی ،واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

چکیده

مطالعه حاضر یک تحقیق جامع جهت درک گسترش مفهوم خسارت غیرمادی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی با توسل به تحلیل تاریخی و تطبیقی می‌باشد. در این تحقیق نظام‌های مورد مطالعه از جهت پذیرش خسارت غیرمادی به نظام‌های لیبرال، میانهرو و محافظه‌کار تقسیمبندی گردیده است. این تحقیق کمک می‌نماید تا درک نماییم که چگونه و چرا نظام‌های حقوقی اروپا در خصوص جبران خسارت‌های غیرمادی به وضعیت پذیرش روز افزون این مقوله رسیده‌اند. در برخی از نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی جبران خسارت‌های غیرمادی ناشی از قراردادها مجاز نمی‌باشد درحالیکه در برخی دیگر این موضوع به صورت محدود یا در صورتی که قانونگذار تصریح نموده باشد به رسمیت شناخته شده است. از طریق یک تحقیق تاریخی تلاش گردیده تا پس زمینه‌های وضعیت فعلی در حقوق جدید روشن گردد. علاوه بر این با تاکید بر مطالعات موردی این تحقیق تلاش می‌نماید که جزییات بیشتری از مفهوم خسارت غیرمادی در نظام‌های امروزی را در معرض دید خوانندگان قرار دهد. با مقایسه تفاوت‌ها و شباهت‌های نظام‌های حقوق ملی رویکردهای عمده نسبت به این مفهوم طبقهبندی گردیده است.

کلیدواژه‌ها