تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش رأی‌دهندگان نسبت به سیاست‌گذاری‌های نهادهای انتخاباتی در شهر رشت: با تأکید بر مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

3 عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی اسلام، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش رأی‌دهندگان نسبت به سیاست‌گذاری‌های نهادهای انتخاباتی در شهر رشت است. به‌منظور تحدید موضوع نهاد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذار انتخاب گردید. روش اصلی این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که واجد رأی دادن هستند، تشکیل می‌دهند که از این تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری با توجه به شرایط خاص جامعه در راستای همه‌گیری گرو نا به‌صورت غیر تصادفی و در دسترس بود و لینک پرسشنامه‌ها به‌صورت اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش گردید. از یافته‌های مهم این پژوهش می‌توان به تأثیر مستقیم و مثبت نگرش به نظم اجتماعی و نگرش به مشروعیت قانونی و عقلانی بر نگرش نسبت به سیاست‌گذاری‌های نهاد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. از دیگر نتایج می‌توان به عدم رابطه بین تحصیلات و نگرش رأی‌دهندگان و رابطه منفی بین سن و نگرش رأی‌دهندگان نسبت به سیاست‌گذاری‌های نهادهای انتخاباتی اشاره کرد. هم‌چنین تفاوت زنان و مردان به لحاظ نگرش بر سیاست‌گذاری متفاوت بوده و نگرش زنان مثبت‌تر از مردان بدین لحاظ بوده است.

کلیدواژه‌ها