ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیا رمدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان و سازمان‌های تابعه آن است. با توجه به نوع جامعه آماری و بر اساس روش‌شناسی تحقیق که به صورت تلفیقی انجام می‌شود، روش نمونه‌گیری در بُعد کیفی به صورت غیراحتمالی و در دسترس و هدفمند بوده که به بررسی نظرات 13 نفر از خبرگان پرداخته شد. همچنین در بُعد کمی، روش نمونه‌گیری احتمالی بوده و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. در مرحله اول پژوهش به جمع‌آوری داده‌های کیفی از طریق مصاحبه و سپس بررسی آن‌ها بر اساس روش‌شناسی میک‌مک پرداخته شد که تعداد 19 مولفه به عنوان مولفه‌های اصلی پژوهش شناخته شد. سپس، شاخص‌های مرتبط با این مولفه‌ها ازطریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد و به کمک روش‌شناسی دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی، تعداد چهار گستره اصلی (روش‌محور، ارزش‌محور، شایستگی‌محور و تکاملی) شناسایی شدند که این چهار گستره، خود به 19 مولفه و 105 شاخص گسترش یافتند. در نهایت از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری، ابعاد و مولفه‌ها و شاخص‌ها در جامعه مورد مطالعه بررسی شد و داده‌های حاصل از جمع‌اوری پرسشنامه طراحی شده، از طریق نرم‌افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تاییدپذیری مدل پژوهش داشت.

کلیدواژه‌ها