بررسی میزان تأثیر شاخص های زیست محیطی صنعت برکیفیت زندگی اجتماعی شهروندان شهرستان های عسلویه و کنگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، واحدبوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به‌عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه‌ها از ابعاد مختلف زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز بر کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان در حوزه پارس جنوبی می‌باشد.
روش پژوهش: از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهرستان‌های عسلویه (58000 نفر) وکنگان (80000 نفر) می‌باشد که 376 نفر از آن‌ها براساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش تحلیل داده ها نیز آمارهای توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون می باشد.
نتیجه گیری : کیفیت زندگی شهروندان از جنبه های مختلف تحت تاثیر منفی پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز می باشد، لذا جهت بهبود شاخص های کیفیت زندگی لازم است، پیامدهای زیست محیطی و اثرات مخرب صنایع نفت و گاز کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها