ارائه مدل پذیرش خط‌مشی‌های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف( مطالعه موردی سازمانهای دولتی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت دولتی،واحد دهقان دانشگاه آزاد اسلامی ،دهاقان ، ایران

3 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

در این پژوهش به ارئه مدلی جهت پذیرش خط مشی های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، 114 زیرمعیار استخراج شده است که این زیر معیار ها در دو راند دلفی در اختیار صاحبنظران قرار گرفت که 18 مورد از آنها فاقد نمره ی لازم شدند و از ادامه تحلیل کنار گذاشته شدند و در نهایت 96 زیر معیار تشکیل 22 معیار اصلی بالاتر از خود را دادند. به منظور اعتبار سنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی(CFA) با استفاده از نرم افزار Smart-PLS 3 استفاده شد؛ نتایج مربوطه نشان داد که مقدار شاخص GOF برای مدل عددی برابر 495/0 می باشد که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بر اساس این شاخص و سایر شاخص های مدل اثبات شد که 22معیار شناسایی شده، به صورت کلی و در قالب یک مدل، می توانند میزان پذیرش خط مشی عمومی را به خوبی اندازه گیری کرده و تاثیرات هر کدام از معیارها، قابلیت پیش بینی مناسبی را ارائه می دهند. میزان تاثیر متغیرهای شناسایی شده در قالب مدل، نشان داد تمامی عوامل شناسایی شده، در تبیین پذیرش خط مشی‌ها تاثیر معناداری دارند. عامل تداخل و وابستگی خط مشی، روش‌های اجرای خط مشی تداخل و فرهنگ جامعه هدف ، و محیط جامعه هدف بیشترین اثر را در تبیین پذیرش خط مشی‌ها داشته و سازماندهی دارای کمترین میزان تاثیر است

کلیدواژه‌ها