تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

3 استادیار گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

فرش هنر- صنعتی ویژه؛ با قابلیتی فرهنگی و اقتصادی در کشور ماست که طی قرون متمادی نیازهای زیبایی‌شناسی و کاربردی مردمان این سرزمین و کشورهای دیگر را مرتفع ساخته است. اهمیت این هنر زمانی مشخص می‌شود که از بعد اقتصادی بیش‌ترین صادرات غیرنفتی کشورمان را تشکیل می‌دهد و زمینه‌ساز ایجاد شغل‌های متعددی پیرامون خود گشته است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق‌های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق‌های ترکیبی-_اکتشافی، نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. در مرحله کیفی با 12 نفر از خبرگان، که عمدتاً خبرگان دانشگاهی مسلط به بحث بازاریابی بین الملل و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده فرش دستباف ایران بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه‌های بخش کمی شامل ۱۸۶ نفر که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش اکتشافی مولفه‌های راهبردی بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران و عوامل موثر بر آن مشخص شده و در بخش کمی از طریق تحقیق توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی قرار داده شد.

کلیدواژه‌ها