ارائه مدلی جهت بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

2 دانشیاررشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد رشته مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار رشته مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران

چکیده

یکی از رایج ترین روشهای فعالیت های تجاری در عصر حاضر، کسب و کار الکترونیک می باشد، به نحوی که امروزه به عنوان اصلی ترین ابزار داد و ستد مالی در میان کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. بنابراین توجه به آن و استفاده از آن بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد . از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به ارائه مدلی جهت بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است که با رویکرد آمیخته انجام می‌شود. جامعه آماری شامل 2500 نفر از مشتریان شرکتهای فعال در حوزه خدمات الکترونیک می‌باشند. برای تحلیل داده ها از روش دلفی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکه فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد. نتایج حاصل از آن نشان داد که ؛ پس از رتبه بندی عوامل، معیار قیمت در رتبه 14 . معیار پیشبرد فروش در رتبه 7. معیار برندسازی در رتبه 1. معیار ویژگی‌های ادراکی-احساسی در رتبه 11. معیار تسهیلات سخت‌افزاری در رتبه 5. معیار تسهیلات نرم‌افزاری در رتبه 2. معیار رسانه‌های اجتماعی در رتبه 4. معیار ویژگی‌های تکنولوژیک در رتبه 3. معیار شبکه‌سازی در رتبه 5. معیار نوآوری در رتبه 13. معیار مشتری‌گرایی در رتبه 8 . معیار بازاریابی دیجیتال در رتبه 15 . معیار عوامل درون سازمانی در رتبه 12. معیار بازاریابی در رتبه 10 و معیار مدیریت رابطه با مشتری در رتبه 8 قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها