ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

2 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.303275.2254

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ساخت و تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه ای برای سنجش شایستگی عمومی مدیران حرفه ای آموزش عالی کشور (بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور) بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عهده دار سمت های مدیریتی سطح پایه بود. حجم نمونه با توجه به اهدافی مانند آزمون مدل اندازه گیری و آزمون مدل ساختاری 300 نفر برآورد گردید و برای انتخاب نمونه، به صورت تصادفی چند مرکز آموزش عالی در سطح شهر تهران انتخاب شد وسپس با مراجعه به این مراکز، نمونه گیری به صورت تصادفی به عمل آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تاییدی و روش های مختلف نظریه سوال پاسخ برای برآورد پارامترها و مدرج کردن سوالات استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد؛ داده ها با مدل مفروض شده (9 شایستگی) برازش مناسبی دارند. دامنه همبستگی بین عامل های (شایستگی های) مختلف بین 32/0 (بین مسئولیت پذیری - مهارتهای ارتباطی) تا 75/0 (بین تعهد وتعلق سازمانی - همت و سخت کوشی) بود مشاهده شد. در روش نظریه سوال پاسخ مفروضه تک بعدی بودن با روش تحلیل موازی برای همه های عامل های پرسشنامه برقرار بود. آزمون نسبت درستنمایی نشان داد که برای همه عاملها، مدل امتیاز پاره ای تعمیم یافته برازش بهتری با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ نیز بین 69/0 (تعهد وتعلق سازمانی) تا 82/0 (هدف گرایی و هدایت عملکرد) قرار گرفت. نتایج نشان داد که این پرسشنامه، می تواند برای سنجش شایستگی عمومی مدیران پایه آموزش عالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها