بررسی جایگاه فقهی حقوقی ماهیت مهریه و انواع و احکام آن در فقه و مذاهب اربعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران

3 استادیار دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران.

چکیده

تعیین مهریه برای سلامت زنان در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده می باشد. با اینکه در اسلام بر می باشداستحباب مهریه‌ی کم و کراهت زیادی آن تأکید می باشد ولی در سال‌های اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده می باشد،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا کند. در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای اربعه و عامه می باشد،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور قران و طب تبعیت نموده می باشد. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می کند. علی رغم اینکه در اسلام بر می باشد استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید می باشد، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده می باشد و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده می باشد. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن می باشد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد.

کلیدواژه‌ها