ارتقای گزارش ملی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان؛ الزامات و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

یکی از مسائلی که در عصر حاضر ذهن بسیاری از متفکرین جهان را به خود مشغول داشته مسئله حقوق بشر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای اصلاح گزارش ملی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید، کارشناسان و فعالان در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان می باشد به تعداد (25 نفر)، روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مصاحبه عمیق است. بر اساس نتایج بدست‌آمده، توجه به حقوق سیاسی و مدنی زنان، مطرح‌ کردن خلاها و کاستی‌ها در گزارش‌ها و ارائه برنامه هایی برای تقویت آنها، استفاده از تولید محتوا و بیان پیشرفت-ها از زبان زنان در گزارش‌های حقوق بشری و به اطلاع عموم رساندن گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین پیشنهادها و راهکارها به منظور تقویت و اصلاح گزارش ملی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها