جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه ادیان و عرفان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

3 گروه معارف اسلامی و فلسفه اسلامی دانشگاه لرستان

چکیده

واژة حنیف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به کار رفته و در متون روایی و تاریخی معانی متعددی از آن استفاده شده است. در این منابع حنفاء به گروهی گفته شده که با باورهایی متفاوت از جاهلین عرب شبه جزیره عربستان، می زیسته‌اند. پژوهشگران درباره‌ی این دین و آیین دیدگاههای متفاوتی دارند؛ برخی معتقد به دین بودن آن دارند و برخی از ایشان معتقدند که حنیف نوعی ویژگی و فروزه‌ای است برای دین‌ها نه دین مستقل. در این نوشتار قبل از هر چیز به ریشه‌شناسی آن پرداخته و پس از استخراج معانی لغوی و سیر تحول آن در زبان عربی بیان می‌شود که با توجه به قرآن و سنت نبوی و اسناد و مدارک موجود، واژة حنیف در صدر اسلام در آ‎غاز کاربرد مجازی داشته و به مرور، به صورت اصطلاحی و در معنای «مسلمان» به کار رفته است.واژة حنیف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به کار رفته و در متون روایی و تاریخی معانی متعددی از آن استفاده شده است. در این منابع حنفاء به گروهی گفته شده که با باورهایی متفاوت از جاهلین عرب شبه جزیره عربستان، می زیسته‌اند. پژوهشگران درباره‌ی این دین و آیین دیدگاههای متفاوتی دارند

کلیدواژه‌ها