بررسی ابعاد مؤثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان ، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی ابعاد مؤثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی
چکیده:
در طی سال‌های اخیر استفاده از تبلیغات محیطی به‌منظور ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی، آموزش‌های شهروندی و... از عوامل موفقیت سازمان‌ها بوده است. یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی، ارزیابی اثربخشی این نوع تبلیغات است. برای ارائه اثربخش تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی ابتدا باید ابعاد مؤثر در اثربخشی را شناسایی نمود و با استفاده از روش‌های علمی آن را به‌کار برد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق فراترکیب ابتدا عناصر مؤثر در تبلیغات محیطی همچون محتوا، اصالت، یادآوری، ایده، جاذبه، خلاقیت، منحصربه‌فرد، شفافیت، هم‌راستایی، قابل فهم، جذابیت، جلب توجه، ادعا و مسئولیت اجتماعی، موقعیت، تکرار، زمان و.. به‌دست آمد. سپس با روش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی؛ مولفه‌های نهایی مدل تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی شناسایی شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی؛ مؤلفه‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها