بررسی مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر، ایران،

2 عضو هیأت علمی، گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران،

3 عضو هیأت علمی، گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعۀ مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال و ساکن در مناطق هشت گانۀ شهرداری های شهر اهواز می باشد. برای توصیف و تبیین مشارکت سیاسی در چهارچوب نظری این تحقیق از نظریه های 1- نظریۀ سودمندی مشارکت سیاسی 2- نظریۀ شبکۀ اجتماعی 3- نظریۀ اعتماد سیاسی 4- نظریۀ موقعیت اقتصادی و طبقاتی استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق برابر با 384 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و از بین ساکنین خیابان ها و محله ها و منطقه های هشت گانه شهرداری های شهر اهواز بصورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بدست آمد. داده های این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردیده است. و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق استفاده شده است. بر اساس داده های مربوط به جدول رگرسیون این تحقیق متغیرهای مستقل سرمایۀ اجتماعی، اعتماد سیاسی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، میزان استفاده از رسانه‌های گروهی و هویت قومی به ترتیب بیشترین تأثیر گذاری را بر متغیر وابستۀ تحقیق یعنی مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز را داشتند.

کلیدواژه‌ها