حقوق اختصاصی زنان در جامعه ایران و تطبیق با حقوق مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات ،دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران .

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران .

3 استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، سمنان، ایران .

چکیده

در خصوص حقوق زنان تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی تحقیق در مورد حقوق اختصاصی آنان تحقیق جامع و مفصلی صورت نگرفته است از این رو لازم و ضروری است که در مورد حقوق اختصاصی زنان در جامعه ایران و مصر تحقیق صورت گیرد. بنابراین هدف در این تحقیق پاسخ به این سوال است زنان در جامعه ایران و مصر دارای چه حقوق اختصاصی هستند و چه وجه اشتراک و افتراقی دارند؟ لذا با توجه به روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حقوق اختصاصی زنان در جامعه ی ایران عبارتند از: پرداخت مهریه و نفقه و حسن معاشرت می باشد. یعنی مردان وظیف دارند که مهریه زنان را پرداخت کنند و مایحتاج همسر خود را تامین کنند و در زندگی با آنها از لحاظ رفتار و کردار به نحو احسن برخورد کنند وگرنه قانونگذار آنها را ملزم به ایفای تکالیف خود می کند. در حقو مصر نیز حقوق زنان مثل حقوق ایران رعایت می شود ولی زنان در حقوق مصر دارای حقوق اختصاصی نیستند بلکه مهریه، نفقه و حسن معاشرت از حقوق عمومی زنان در آن جامعه است و الزاماتی قانونی نیز برای ایفای آنها وجود دارد.
کلیدواژه ها: حقوق اختصاصی زنان، جامعه ی ایران، جامعه ی مصر، فقه اسلام.

کلیدواژه‌ها