الگوی مطلوب ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس انسان از منظرقرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک ، ایران/ استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مراحل ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس آدمی از منظر قرآن کریم و روایات و تدوین الگوی مطلوب آن انجام شد.این پژوهش با استفاده از روش کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت پذیرفت.جامعه پژوهش در برگیرنده کلیه منابع اصلی شامل قرآن کریم ، تفاسیر مربوطه و کتب روایی بود.روش نمونه برداری در هر یک از منابع به صورت هدفمند بود.تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کد گذاری و سپس داده ها طبقه بندی و در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت . نفس از دیدگاه قرآن و معصومین مورد بررسی قرار گرفت و تربیت نفس و مراحل آن انجام گرفت.در این پژوهش مراحل تربیت که شامل تمهید ، اسلام ، ایمان، تقوا و یقین است مشخص گردید و پس از آن اهداف تربیت اسلامی که شامل اهداف غایی و واسطه ای است مشخص گردید . و با توجه به آن مبانی ربوبی ساختن نفس که شامل : شناخت و آشنایی با خدا ، حب و عشق به خدا و پرورش عادات مطلوب بود مشخص گردید. در رابطه با اصول چهار اصل مهم ربوبی ساختن نفس که شامل خدامحوری، محبت محوری ، خوف و رجا و تغییر ظاهر است مورد بحث واقع شدند.در رابطه با روش ها ، روش های پرورش شناخت و ایمان به خدا ، توجه و تمرکز بر معرفت نفس ، تحریک ایمان و اعتقادات ، یاد خدا و تکرار آن ، تحمیل طاعات و عبادات بر نفس ، موعظه، پیراستن محیط از بدی ها ، آراییدن نفس و تلقین به نفس مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها