نقش و بررسی سازمان نظامی حزب توده در فرقه دمکرات آذربایجان (با تاکید بر روابط با شوروی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی

2 دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران(نویسنده مسؤل)

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پس از سقوط رضاشاه در شهریور۱۳۲۰ و ایجاد فضای باز سیاسی بسیاری از احزاب در ایران تشکیل شدند یکی از این احزاب حزب توده بود که در مهر ۱۳۲۰ تشکیل شد این حزب که در ابتدا با شعارهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تاکید بر قانون اساسی و مبارزه با فاشیسم کار خود را در ایران آغاز کرد اما حزب با تشکیل سازمان نظامی و نفوذ در ارتش و با مدد نیروهای نظامی شوروی مستقر در ایران و وضعیت ناآرام و هرج و مرج در کشور و بنا بر صلاحدید شوروی سعی در قبضه قدرت در ایران داشتند
مسئله پژوهس حاضر اینست که نقش سازمان نظامی حزب توده در فرقه دموکرات آذربایجان چه بوده و این سازمان چه ارتباطی با شوروی ها داشتند و هدف از این ارتباط چه بود ؟
فرضیه تحقیق حاضر این است که سازمان نظامی حزب توده در پی سیاستهای شوروی در ایران با اقداماتی چون قیام فرقه دموکرات آذربایجان سعی در پیاده کردن سیاستهای شوروی در ایران داشتند

کلیدواژه‌ها