تأثیر بین‌المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.

2 استادیار گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.

3 استاد 1-گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران. 2-گروه حقوق،واحد تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

هدف از پژوهش پیش رو تأثیر بین‌المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس می باشد.که به روش توصیفی-تطبیقی انجام گرفته است.تأثیر بین‌المللی حکم به معنای اجرای حکم حقوقی صادره از یک کشور در کشور دیگری می‌باشد. اجرای حداکثری احکام حقوقی صادره از کشورهای دیگر، لازمه زندگی امروزی در عرصه بین‌المللی است. نظام حقوقی ایران با پذیرش نظریه عمومی تأثیر بین‌المللی حکم، امکان اجرای احکام کیفری صادره از کشورهای دیگر را فراهم نموده است. رویه قضایی محاکم ایران نیز به نحوی است که با سخت گیری کمتر نسبت به شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با اجرای حکم خارجی و تفسیر قانون به نفع شناسایی و اجرای حکم خارجی، زمینه مناسبی برای تأثیر بین‌المللی حکم فراهم کرده است. در انگلستان وجود نظام‌های متعدد قانونی در مورد اجرای احکام خارجی به دلیل تسهیل اجرای احکام خارجی در این کشور بوده است. در این بین قواعد ناشی از اتحادیه اروپا شرایط مناسب تری را برای اجرای احکام خارجی نسبت به قواعد کامن‌لا و قانون اجرای عدالت 1920 و قانون اجرای متقابل 1933 فراهم می‌کند. مضاف بر اینکه قواعد کامن‌لا در ارتباط با تأثیر بین‌المللی حق که برگرفته از قاعده سابقه می‌باشد، همسو با نظریه عمومی تأثیر بین‌المللی حکم است.

کلیدواژه‌ها