شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه‌های جهانی شدن در دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد بین الملل کیش،دانشگاه آزاد اسلامی ،جزیره کیش،ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول(

3 دانشیار ،گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

جهانی شدن درآموزش عالی ازچنان اهمیتی برخورداراست که دردرجه اول بقاءوموجودیت و دوم کسب مزیت رقابتی راتضمین می کند.هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه های جهانی شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در دو سطح منابع علمی موجود وخبرگان دانشگاهی بوده است. در سطح نخست شیوه نمونه گیری در بخش مرور سیستماتیک منابع تشریح شده است و در سطح دوم پژوهش نمونه گیری به شیوه قضاوتی هدفمند و غیر احتمالی صورت گرفته است . همچنین حجم نمونه گیری در این مرحله با رویکرد اشباع نظری به 30 نفر از خبرگان این حوزه محدود شده است. در مطالعه حاضر از دو روش برای گردآوری داده‌ها و نیز سه دسته ابزار برای این کار متناسب با هر روش استفاده شده است. در مرحله نخست به منظور شناخت شاخص‌ها و مولفه‌های جهانی شدن نظام دانشگاهی از روش مرور سیتماتیک منابع و نیز مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش منجر به اکتشاف 53مولفه در قالب 6 عامل اصلی ساختار نظام آموزشی، منابع و نیروی انسانی،محتوای آموزشی، ساختار دانشی، محیط بیرونی و تکنولوژی آموزشی بود.

کلیدواژه‌ها