بررسی تحلیلی قواعد فقهی مؤثر در رشد اقتصادی ایران (با رویکرد تأثیرگذاری مسئولین و مردم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانش گاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

رشد اقتصادی، افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور در یک دوره خاص در مقایسه با مقدار آن در دوره ای دیگر می باشد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در کشوری افزایش یابد، می توان گفت در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رشد اقتصادی از دغدغه های کلیه ی جوامع جهان می باشد. دین اسلام نیز رشد و پیشرفت اقتصادی مسلمانان را در مرکز توجه خود دارد و شیوه ها و عناصر دستیابی به آن را در آموزه های خود ارائه کرده است. در همین راستا برخی قواعد فقهی وجود دارند که توجه و اِعمال آن ها در جامعه در رشد اقتصادی مؤثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی قواعد فقهی مؤثر در رشد اقتصادی با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در این برهه از زمان می باشد. با بررسی این دسته از قواعد فقهی، می توان هر چه بیشتر به لزوم و اهمیت رشد و پیشرفت اقتصادی، با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور دست یافت.

کلیدواژه‌ها