سنجش رابطه دینداری اسلامی و مشارکت سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران عضو هیات علمی دانشگاه ملی جیرفت

2 عضو غیرهیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه دینداری اسلامی و مشارکت سیاسی درانتخابات ریاست جمهوری (1400)جمهوری اسلامی ایران در بین دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر انجام گردیده است.

روش شناسی: پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهردرسال تحصیلی1401- 1400به تعداد 3000 نفر است که طبق جدول مورگان تعداد341 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدندکه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه دینداری محقق ساخته و پرسشنامه مشارکت سیاسی محقق ساخته است.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که دینداری اسلامی با مشارکت سیاسی دارای رابطه مستقیم، مثبت و قوی است ؛ به عبارت دیگر هر چقدر دینداری فرد بالاتر باشد مشارکت سیاسی او نیز افزایش می یابد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار دینداری و مشارکت سیاسی، استفاده از این پتانسیل قوی یعنی دین برای افزایش مشارکت سیاسی، عاملی است که باید مورد توجه دانشگاه ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها