عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه عوامل اجتماعی – فردی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود . حجم نمونه ، با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر تعیین شد . روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه بود . با توجه به اطلاعات به دست آمده ، بین متغیر گرایش به دموکراسی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت. بین متغیر گرایش به دموکراسی و سرمایه فرهنگی رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت . میزان گرایش دانشجویان به دموکراسی بر حسب سطح پایگاه اجتماعی - اقتصادی دانشجویان متفاوت نبود . میانگین گرایش به دموکراسی برای همه مقاطع تحصیلی یکسان بود . بر اساس یافته ها ، میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به دموکراسی بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوتی نداشت .

کلیدواژه‌ها