حق بر غذا و حمایت کیفری از آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ، واﺣﺪ اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، اﯾﺮان

چکیده

مواد غذایی تأثیر گسترده‌ای در سطح جامعه و ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر دارد. تأمین سلامت و امنیت غذایی از گذشته‌ای دور از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها بوده و تولید و عرضه مواد غذایی، همواره به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. دولت ها به منظور پاسداشت از این حق می‌توانند به روش‌های مختلفی اقدام نمایند. یکی از این اقدام‌ها حمایت کیفری از حق بر غذا و جرم‌انگاری رفتارهای تهدید‌کننده‌ مرتبط با آن است. هدف از نگارش این پژوهش شناسایی انواع حمایت‌های کیفری از حق بر غذا از طریق کیفرگذاری و کیفرگزینی است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار با جرم‌انگاری مهم‌ترین رفتارهای تهدیدکننده حق بر غذا درصدد حمایت کیفری از این حق برآمده است، این در حالی است که جرم‌انگاری‌های صورت گرفته و پاسخ‌گذاری‌های کیفری برای حمایت از حق بر غذا در چارچوب هدف‌گذاری برای نیل به سیاست کیفری همه جانبه صورت نگرفته و منتهی به ایجاد یک پوشش حقوقی برای حمایت کامل از همه ابعاد حق بر غذا نشده است.

کلیدواژه‌ها