شناسائی و تدوین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مفهومی تدریس و یادگیری با رویکرد اسلامی در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان البرز (با رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

براساس چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران کشور با گذر از وضع موجود، جامعه توسعه یافته متکی بر ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، برخوردار از دانش پیشرفته،متکی بر منابع انسانی مقتدر، برخوردار از سلامت و رفاه، مسئولیت پذیر، مؤمن، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی ایجاد کند. نقش آموزش عالی به عنوان متولی اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوطه و افزایش کارایی سیستم به ویژه در جمهوری اسلامی ایران همواره مساله اسلامی سازی آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه روز مطرح بوده، دارای اهمیت فوق العاده‌ای است.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان فعال تدریس و یادگیری در مراکز آموزش دانشگاه علمی-کاربردی استان البرز بوده و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. داده‌های این پژوهش حاصل مصاحبه با 15 نفر از اساتید (روش نمونه گیری گلوله برفی) می‌باشد که شامل 12 ساعت مصاحبه و پیاده سازی آن با روش مضمون (تم) تحلیل شدند. در مجموع 17 مشخصه در قالب 7 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی با عناوین: عناصرطراحی آموزشی، مهارت‌های ارتباطی مدرسان، مهارت‌های پژوهشی مدرسان، مهارت‌های ارزش مداری اسلامی، مهارت‌های فنی مدرسان و نهایتاً ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مفهومی شناسائی و تعریف گردیدند.

کلیدواژه‌ها