ارائه مدل استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی( مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیارگروه علوم تربیتی ، واحد دزفول ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای استقرار مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز بود . پژوهش حاضر رویکردی کیفی و کمی دارد و از روش نظریه داده بنیاد نیز استفاده شده است. از طریق مصاحبه با پانل متخصصان شاخص های عوامل موثر بر مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز شناسایی شدند. سپس از پرسشنامه حاصل از یافته های کیفی پژوهش استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش را عده ای از خبرگان، متخصصان و صاحب نظران در مرکز بهداشت شرق اهواز، اساتید، کارشناسان ، مدیران تشکیل داده اند که مشتمل 630 نفر می باشند. با توجه به حجم جامعه آماری تعداد 239 نفر به عنوان حجم نمونه آماری باید انتخاب شد شیوه نمونه گیری در این گام نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. از معادلات ساختاری به صورت همزمان شامل هم مدل اندازه گیری و هم مدل ساختاری برای ارائه مدل با بهره گیری از نرم افزار PLS استفاده گردید . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که نشانگرها از دقت لازم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش برخوردار می باشند(p=0/01 ) . همچنین یافته ها نشان داد که برازش کلی مدل (GOF=0/562 ) از اعتبار و کیفیت بالایی برخوردار است . بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که فرهنگ سازمانی ، رهبری ، فناوری و مدیریت منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز در سطح اطمینان 99 درصد تاثیر معناداری دارند

کلیدواژه‌ها