تحلیل و تبیین عدم لزوم اذن یا اجازه زوجه در تعدد زوجات در فقه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

درباره تعدد زوجات در قرآن کریم مباحث فراوانی میان اندیشمندان مسلمان در گرفته و دیدگاه‌های گوناگونی درباره آن مطرح شده است. گروهی از آن دفاع کرده‌اند و آن را به‌دلایلی ضروری شمرده‌اند و معتقدند: گاهی مرد برای حفظ تقوا و دورنگه‌داشتن دامن از آلودگی، ناگزیر به اختیار همسر دیگر است. ازسوی‌ دیگر چند همسری فرصتی برای آن ‌دسته از زنانی است که به ‌دلایلی همچون فوت شوهر یا طلاق، فرصت ازدواج نمی‌یابند. در مقابل، گروهی از تعدد زوجات انتقاد کرده‌اند. به‌عقیده آنان تعدد زوجات خطر تضییع حقوق همسر نخست را به ‌دنبال دارد. همچنین تعدد زوجات ممکن است همسران را در برابر یکدیگر قرار دهد و برای آنان مشکلاتی ایجاد کند. علاوه بر این تعدد زوجات بقای خانواده را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ زیرا معمولا ورود زن دوم به زندگی مرد، تنش‌های فراوانی در روابط خانوادگی وی به‌دنبال دارد که فرزندان نیز از آسیب‌های آن مصون نیستند. گروه دیگری باتوجه ‌به مزایا و معایب چندهمسری، کوشیده‌اند معایب آن را مدیریت کرده، برای آن راه حل ارائه کنند؛ بدین‌ترتیب شاهد شکل‌گیری سه رویکرد متفاوت در مسئله‌ایم. علاوه بر این عده‌ای از فقها در تعدد زوجات معتقد به لزوم اذن زوجه توسط زوج می‌باشند و عده‌ای هم اذن زوجه را برای تعدد زوجات زوج لازم نمی‌بینند و هرکدام به دلایلی از آیات و روایات استناد کرده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از کتب فقهی و حقوقی به تحلیل و تبیین عدم لزوم اذن زوجه در تعدد زوجات زوج پرداخته و به دنبال اثبات این نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها