بررسی و تحلیلِ جایگاه و کارکردِ زبان فارسی در نگاه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیام نور. ایران. تهران

چکیده

نکته مهم در توسعه یافتگی هر ملت توجه به اهمیت، جایگاه و کارکرد زبان در ذهن و ضمیر صاحبان قدرت و اندیشمندان فرهنگی آن است. زبان فارسی که دومینِ زبانِ پرمخاطب در جهان اسلام به شمار می آید، می تواند در برنامه ریزی فرهنگی ما نقش ایفا کند که به دلایلی چنین نشده است. تلقی رهبران سیاسی و معنوی به ویژه رویکرد آیت الله خامنه ای به مساله زبان فارسی در نوشتار و گفتارهای ایشان نشان از این مهم دارد که هدف پژوهش حاضر توجه به کارکرد و اهمیت زبان فارسی در نگاه و نگره ایشان است. روش پژوهش، توصیفی و ابزار،کتابخانه‌ای است که تلقی ایشان در دیدارهایشان با اقشار مختلف، به‌ویژه ادبا و شاعران طی سال‌های 1385 الی 1395 درباب زبان فارسی واکاوی شده است. نظرات آیت الله خامنه ای در باره این موضوع در این پژوهش به صورت کامل گردآوری شده و نحوه نگرش ایشان به زبان فارسی، ارزش ها و اهمیت آن، مزیت ها و آسیب های آن، نحوه تأثیرگذاری آن و عوامل موثر بر زبان فارسی و نقش آن در انتقال فرهنگ، تحلیل و نقد شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که زبان فارسی از دیدگاه ایشان _ از نظر انتقال عناصر فرهنگی، ارتباط نسل‌ها، حفظ حافظه تاریخی، و رسیدن به هدف بنای تمدن ایرانی اسلامی، بسیار مهم است؛ به گونه ای که در طول تمامی سال ها و در بسیاری از دیدارها با اقشار مختلف مردم و مخاطبان از هر قشری به ارزش و اهمیت و جایگاه زبان فارسی اشاره و تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها