تبیین ابعاد و مولفه های الگوی رهبری معنوی: موردمطالعه دانشگاه فرهنگیان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

مقدمه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها عنصر اصلی انتقال علم و توسعه جوامع هستند که توانمندسازی آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر پیش‌بینی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر اساس الگوی رهبری معنوی بود.
روش: روش پژوهش حاضر ازنظر شیوه اجرا، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش 162 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی(1970) 110 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد رهبری معنوی فرای(2005) و توانمندسازی شغلی اسپرتیزر (1995) بودند که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS23 و رویکرد معادلات ساختاری با نرم‌افزار Amos20 استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد رهبری معنوی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان رابطه معناداری دارد(44/0=r و 01/0>P). همچنین رهبری معنوی 45/0 واریانس متغیر توانمندسازی روان‌شناختی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان را پیش‌بینی می‌کند. از میان ابعاد رهبری معنوی نیز چشم‌انداز(83/0)، عشق به نوع‌دوستی(81/0) و ایمان و امید(80/0) به ترتیب دارای بیشترین ضریب مسیر بر توانمندسازی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر رهبری معنوی بر توانمندسازی روان‌شناختی اعضای هیئت‌علمی، بازنگری در الگوهای رهبری در دانشگاه‌های فرهنگیان ضرورت دارد و انتصاب افراد به‌عنوان ریاست دانشگاه‌ها باید بیشتر با سبک رهبری معنوی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها