بررسی عوامل اثرگذار بر امید به آینده دانشجویان به روش ترکیبی مورد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت اموزش عالی دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی کارایی و اثربخشی متغیرهای مؤثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است. تا از این طریق بتوان عوامل مؤثر بر امید به آینده دانشجویان را موردمطالعه و ارزیابی قرارداد. برای همین منظور، جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان فعال (مشغول به تحصیل) کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در چهار دانشکده مدیریت، علوم‌انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی را که در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند در بر گرفت. از تعداد کل دانشجویان 734 نفر به‌عنوان نمونه و بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر با به روش ترکیبی انجام شد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و صاحب‌نظران به استخراج مؤلفه‌های تحقیق اقدام شد و سپس از طریق پرسش‌نامه به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اقدام گردید. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش امید به آینده دانشجویان دکتری در سطح بالاتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد قرار دارد. دارند. هم چنین بر اساس ضرایب به‌دست‌آمده از روش همبستگی پیرسون ویژگی‌های فردی ادراک شده به میزان 66%، جامعه‌پذیری و شرایط اقتصادی - اجتماعی به میزان 58%، شرایط خانوادگی به میزان 26% و دانشگاه و ساختار حاکم بر آن به میزان 30% بر امید به آینده دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها