نحوه تحقیق و تعقیب در دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ، خمین ، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ،خمین ،ایران

3 استادیار دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،خمین ، ایران

چکیده

دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی را برای تعقیب مرتکبین جرایم مهم بین المللی به وجود آورده است. نحوه شروع به تحقیق و تعقیب جنایات از مسائل مهم اساسنامه دیوان است. به موجب مفاد اساسنامه در مورد شروع به تعقیب، جهات سه گانه « ارجاع توسط کشورهای عضو » ، « ارجاع توسط شورای امنیت » و « ابتکار دادستان » مقرر شده است. در این خصوص نظام دادرسی دیوان به گونه ای طراحی شده است که با حذف مرحله بازپرسی، وظیفه تحقیق نیز در کنار امر تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظایف خود را تحت نظارت شعبه مقدماتی انجام می دهد. در این راستا دادستان می تواند اقدام به جمع آوری اطلاعات و ادله، بررسی اسناد و مدارک،اخذ اظهارات شهود و مطلعین، تحقیق از متهمان و مظنونان و احضار یا جلب آنها بنماید. دولتهای عضو نیز به موجب اساسنامه مکلف به همکاری با دادستان هستند. صلاحیت دیوان تکمیلی است و تنها در مواردی که هیچ دادگاه صالح داخلی نتواند یا نخواهد که جریان را تحت تعقیب قرار دهد ، اعمال صلاحیت می کند. ضمن آنکه شورای امنیت می تواند بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد درخواست تعویق اقدامات تعقیبی و تحقیقی را بنماید.

کلیدواژه‌ها