بررسی فواید اجتماعی حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، ایران

2 استادیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر ،مازندران ، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی ،آمل،مازندران،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناخت فواید اجتماعی و حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی است. قانونگذار در سال 1389، به پیروی از برخی کشـورهای پیشرفته، در قالب مـاده 107 قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بستر تشکیل گروه منفعت اقتصادی را برای انجام فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.تشکیل گروه منفعت اقتصادی که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت مدنی انجام می‌گردد آثار و فواید مختلفی از جمله تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، تبادلات اقتصادی صنعتی و..... برای یک دوره محدود را در پی دارد.آن گونه که مطرح شد، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه اشاره نمود. بر همین اساس، سوال اصلی که این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان پاسخ دهد این است که تشکیل گروه منفعت اقتصادی چه فواید اجتماعی حقوقی به دنبال دارد و اینکه بین این گروه و شرکت مدنی چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، تشکیل این نوع همکاری اقتصادی و ابعاد مناسب برای گسترش آن، آثار مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. البته باید خاطر نشان شد که، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی همچون شرکت‌های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می‌باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها