تببین مدل بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

2 استاد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد رشته مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار رشته مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران

چکیده

امروزه تجارت الکترونیک برای کسب و کارها به راهکار بسیار مناسب و مقرون به صرفه‌ای تبدیل شده است. از اینرو توجه به استفاده از فناوری های نوین در کسب و کارها، نحوه بازاریابی این نوع کسب و کارها و عواملی که باعث موفقیت آن ها در ارتباط با مشتریان و حفظ آن ها می باشد بسیار حائز اهمیت است. لذا این پژوهش قصد دارد تا به تببین مدل بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری آنرا 2500 نفر از مشتریان شرکتهای فعال در حوزه خدمات الکترونیک در فعالیت های مختلف تشکیل دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایموس استفاده شد.نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که؛ قیمت ، پیشبرد فروش، برندسازی، ویژگی های ادراکی/ احساسی، تسهیلات سخت افزاری، تسهیلات نرم افزاری، رسانه های اجتماعی، ویژگی های تکنولوژیک، شبکه سازی، نوآوری، مشتری گرایی، بازاریابی دیجیتال، عوامل درون سازمانی، بازاریابی و مدیریت رابطه با مشتری تاثیر معناداری بر موفقیت بازاریابی و تجارت الکترونیک دارند. در ادامه پیشنهادهایی ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها